Adres:
Siebersbeek, 5973AA, Lottum
Prijs:
€ 128.526
Koop/huur:
koop
Koopconditie:
kosten koper
Soort object:
bouwgrond
Soort woonhuis:
eengezinswoning
Type woonhuis:
vrijstaande woning
Perceeloppervlakte:
452 m2

Bouwkavels Siebersbroek Lottum Bouwkavels Siebersbroek Lottum

Heb je er altijd van gedroomd om je eigen huis te bouwen? Dat kan! Op één van de mooiste plekjes in Lottum. Tegen de dorpskern van Lottum komt het woningbouwplan, Siebersbeek. In het totale plan komen zo’n zestig woningen. In plan is plaats voor diverse soorten woningen: rijwoningen met of zonder garage en vrijstaande (levensloopbestendige) twee-onder-een-kapwoningen. Het zal een duurzame wijk worden met veel plaats voor openbaar groen. 

Laat de kans niet voorbijgaan om uw eigen droomwoning te realiseren!

Namens de gemeente Horst aan de Maas bieden wij 9 bouwkavels aan. 

Wij zijn ook aanwezig op de Start verkoopevenement op 7 juli tussen 16.00 en 18.00 uur aan de Horsterweg in het plan Siebersbroek. 

Bestemmingsplan informatie

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • Per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan;
 • De voorgevel van het hoofdgebouw dient:
  • Bij vrijstaande woningen en twee aaneen gebouwde woningen minimaal 3 meter uit de bestemmingsgrens te worden opgericht;
  • Bij aan een gebouwde woningen en patiowoningen minimaal 0 meter uit de bestemmingsgrens te worden opgericht;
 • Uitsluitend de volgende woningtypen mogen worden gebouwd:
  • vrijstaande woningen;
  • twee-aaneengebouwde woningen;
  • aaneengebouwde woningen;
  • patiowoningen;
 • De diepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 15 meter;
 • De afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt:
  • bij vrijstaande woningen minimaal 2,5 meter aan beide zijden;
  • bij twee-aaneengebouwde woningen minimaal 2,5 meter aan één zijde per woning;
  • bij aaneengebouwde woningen aan beide zijden 0 meter;
  • bij patiowoningen aan beide zijden 0 meter;
 • De goothoogte en bouwhoogte mogen niet meer dan 6,5 meter respectievelijk 11,5 meter bedragen;
 • Vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is een erker toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de horizontale diepte van de erker bedraagt maximaal 1 meter;
  • de breedte van de erker bedraagt maximaal de helft van de voorgevel van het hoofdgebouw;
  • de goothoogte van de erker bedraagt maximaal 3,5 meter.
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
 • De gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 150 m² bedragen, met dien verstande dat het bouwperceel voor maximaal 50% mag worden bebouwd;
 • De maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter;
 • De maximale bouwhoogte bedraagt 6 meter;
 • De bijbehorende bouwwerken worden gebouwd op een afstand van minimaal 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw en/of het verlengde daarvan.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
 • De maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter mag bedragen;
 • De maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter;
 • De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
 • ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

Bestemmingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Situatietekening

Inschrijfformulier

Uitgifteregels

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Horst aan de Maas

Verkooptekeningen

Overzichtskaart beschikbare kavels

Onderstaand kunt u klikken op de verkooptekeningen:

Overzicht

                              Oppervlakte (m²) Verkoopprijs(incl. BTW)  k.k. Beschikbaarheid                               
Kavel 2 580 m² € 164.923,-  
Kavel 3 594 m² € 168.903,90  
Kavel 4 713 m² € 202.741,55  
Kavel 5 452 m² € 128.526,20  
Kavel 6 530 m² € 150.705,50  
Kavel 7 696 m² € 197.907,60  
Kavel 8 943 m² € 268.142,05  
Kavel 9 501 m² € 142.459,35  
Kavel 10 682 m² € 193.926,70  

Inschrijfprocedure bouwkavels

Gedurende de inschrijftermijn is informatie met betrekking tot de bouwkavels beschikbaar via de website van Startpunt Wonen. Tevens voorziet Startpunt Wonen, namens gemeente Horst aan de Maas, iedere geïnteresseerde van informatie over deze woningbouwkavels.

Gedurende de inschrijftermijn kunnen belangstellenden zich via Startpunt Wonen inschrijven voor de betreffende bouwkavel(s) waar men interesse in heeft. Op het inschrijfformulier nummert u de kavels waarvoor u in aanmerking wilt komen in volgorde van voorkeur.

U dient bij het inschrijven verder nog rekening te houden, met de volgende zaken:

 • Er is per kavel slechts één inschrijving per persoon, echtpaar of partnerschap toegestaan.  
 • De inschrijving is niet overdraagbaar aan andere personen.

Hoe gaat de loting en toewijzing in zijn werk?

Zodra de inschrijftermijn is verstreken worden alle inschrijvingen naast elkaar gelegd en gekeken of er dubbele inschrijvingen zijn voor dezelfde kavels. Als dit het geval is, vindt loting plaats tussen deze inschrijvingen. Er wordt geloot om de volgorde te bepalen op de gegadigdenlijst. De plaats op deze gegadigdenlijst bepaalt de toewijzing van de kavels.

Inschrijvers die op deze manier buiten de boot vallen, worden op een reservelijst geplaatst. Kavels die gedurende de verkoopprocedure uiteindelijk niet verkocht worden, worden als eerste aangeboden aan kandidaten van de reservelijst die op betreffende kavel hebben gereageerd.

Indien een dergelijke loting nodig is, worden alle betrokkenen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

Hoe gaat de kavelverkoop in zijn werk?

De uit te geven kavels worden vervolgens voor verkoop aangeboden (toegewezen) aan de personen op de toewijzingslijst. Daags na de toewijzing gaat de optietermijn in. Deze optietermijn is twee weken. Als iemand afziet van aankoop van een kavel, wordt deze aangeboden aan de eerste op de reservelijst. Nadat betrokkene heeft aangegeven dat hij de kavel wil kopen, wordt door de gemeente Horst aan de Maas een verkoopovereenkomst toegezonden. Na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst neemt het college van B&W een besluit over de verkoop. Definitieve koop van de bouwkavel, bij de notaris, dient binnen drie maanden na dit besluit plaats te vinden.

Grondprijs en algemene verkoopvoorwaarden

In 2023 bedraagt de grondprijs in de gemeente Horst aan de Maas € 235,- k.k. excl. BTW per vierkante meter. Daarnaast zijn op de verkoop van bouwkavels de ‘Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas’ van toepassing.

Enkele belangrijke bepalingen uit deze Algemene verkoopvoorwaarden:

 • De kavels worden ‘kosten koper’ verkocht. Dus alle kosten ter zake het afwikkelen van de transactie, waaronder de kosten voor transportakte, hypotheekakte en kadastrale splitsing zijn voor rekening van de koper. Ook de BTW is voor rekening van koper.
 • De koper is verplicht een woning te bouwen op de aangekochte kavel en deze zelf te bewonen (dus geen verhuur).
 • Binnen twee jaar na aankoop van de kavel dient de woning gereed voor bewoning te zijn.
 • De woning mag pas worden doorverkocht als de koper drie jaar op het betreffende adres heeft gewoond.
 • Binnen drie maanden na sluiten van de koopovereenkomst voor de kavel, dient de kavel te worden aangekocht bij de notaris.

De volledige verkoopvoorwaarden zijn terug te vinden onder: Algemene voorwaarden Horst aan de Maas

Neem contact met ons op via info@startpuntwonen.nl of bel ons op telefoonnummer 077-260 00 00 voor meer informatie over deze bouwkavels.De uit te geven kavels worden vervolgens voor verkoop aangeboden (toegewezen) aan de personen op de toewijzingslijst. Daags na de toewijzing gaat de optietermijn in. Deze optietermijn is twee weken. Als iemand afziet van aankoop van een kavel, wordt deze aangeboden aan de eerste op de reservelijst. Nadat betrokkene heeft aangegeven dat hij de kavel wil kopen, wordt door de gemeente Horst aan de Maas een verkoopovereenkomst toegezonden. Na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst neemt het college van B&W een besluit over de verkoop. Definitieve koop van de bouwkavel, bij de notaris, dient binnen drie maanden na dit besluit plaats te vinden.


Bekijk ons gehele aanbod


Meer informatie? Wij bellen u terug: